Logo

  Ochrana osobních údajů

  Jak a jaké vaše osobní údaje shromažďujeme

  Zpracováváme osobní údaje v rozsahu uvedených v příloze tohoto sdělení:

  Příloha zpracování

  Kde jsou uvedeny:

  • subjekty o kterých osobní údaje evidujeme zdroje
  • osobních údajů, odkud osobní údaje získáváme
  • jaké osobní údaje shromažďujeme
  • jedná se zejména o identifikační údaje
  • adresní údaje
  • popisné údaje
  • Oblasti zpracování / subjekty / zákonnost / příjemci osobních údajů / lhůty uchování

  Pokud jsou nám poskytnuty údaje jménem jiných osob, musíte zajistit, že tyto osoby nejprve obdrží naše Zásady ochrany osobních údajů.Údaje od osob mladších než 13 let údaje nežádáme.


  Jak mohou být vaše údaje použity

  Použití (zpracování) osobních údajů je jen v souladu s právními předpisy EU pro ochranu údajů se zdůvodněním některým z právních důvodů.

  I na nás jako správce osobních údajů se vztahují právní předpisy České republiky a jsme je povinni dodržovat.

  Mezi tyto povinnosti patří poskytnutí údajů donucovacím orgánům, regulátorům a soudům a dalším účastníkům soudních sporů v souvislosti s řízením nebo šetřením kdekoliv na světě, pokud tak musíme učinit.

  Je-li to povolené, předáme všechny tyto žádosti přímo vám, nebo vás informujete před tím, než na ně budeme reagovat, ledaže by tím byla dotčena prevence nebo odhalování trestné činnosti.

  Poskytnutí osobních údajů pro účely dodržování závazných požadavků týkajících se vašich údajů je zákonným požadavkem, který závisí na konkrétní žádosti.


  Předávání třetím osobám

  Osobní údaje mohou být předány třetím osobám, pokud bude zajištěno, že pro předání existuje právní důvod. Jedná se zejména o státní organizace, které ze zákona mají k těmto údajům přístup. Dále to mohou být naší smluvní partneři na úrovni zpracovatelů nebo dalších správců.

  Informace o zpracování jednotlivých dalších správců je uvedeny na www stránkách správců, zejména obchodních zastoupení značek vozidel.


  Přenos osobních údajů

  Pracujeme usilovně na tom, abychom zajistili fyzická, elektronická i procesní ochranná opatření na ochranu vašich údajů v souladu s platnými požadavky na ochranu údajů. Veškeré vaše údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, nebo na zabezpečených fyzických nosičích. Přístup k nim a jejich používání se řídí našimi zásadami a standardy zabezpečení.


  Jak zabezpečujeme vaše údaje

  Používáme celou řadu bezpečnostních opatření, abychom pomohli chránit a zachovat bezpečnost, integritu a dostupnost vašich údajů. Přístup k údajům je omezen pouze na osoby, které je potřebují znát pro příslušný účel.


  Jak dlouho údaje uchováváme

  Údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účel, pro který jsme je získali nebo jsou potřebné pro plnění některých právních důvodů, a pro všechny další povolené související účely (například pokud jsou zapotřebí pro obranu před nárokem vzneseným proti nám). Pokud jsou údaje používány pro dva účely, uchováváme je, dokud neuplyne poslední lhůta, ale přestaneme je používat pro účel, jehož kratší lhůta již uplynula. Údaje, které již nejsou zapotřebí, jsou buď nevratným způsobem anonymizovány (a anonymizované údaje mohou být uchovávány), nebo bezpečně zničeny.


  Používání www stránek

  Osobní údaje získané z používání www stránek

  Používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů. Vždy, když poskytujete informace prostřednictvím těchto stránek, souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním předmětné informace v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.


  Pasivně poskytované informace

  Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru).


  Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části těchto webových stránek nemusí bez cookies správně fungovat.


  Používáme například tato opatření:

  • přísně omezený osobní přístup k vašim údajům na základě zásady potřebných znalostí a pouze pro sdělené účely,
  • předávání shromážděných údajů pouze v šifrované formě,
  • ukládání vysoce důvěrných údajů - např. informací o kreditních kartách – pouze v šifrované formě,
  • instalace firewallů pro IT systémy, které znemožňují neoprávněný přístup např. hackerů a
  • trvalé monitorování přístupu k IT systémům pro účely zjištění a zastavení zneužití osobních údajů.

  Pokud jsme vám poskytli heslo (nebo pokud jste si zvolili heslo), které vám umožňuje přístup k určitým částem našich webových stránek nebo jakému jinému portálu, aplikaci nebo službě, kterou provozujeme, odpovídáte za zachování důvěrnosti tohoto hesla a dodržování dalších bezpečnostních postupů, o kterých vás informujeme. Žádáme vás, abyste heslo s nikým nesdíleli.


  Kontaktování naší společnosti, vaše práva na ochranu údajů a vaše práva na stížnost u orgánu pro ochranu údajů

  Pokud máte jakékoliv dotazy ve vztahu k našemu používání vašich údajů, kontaktujte nás prosím na emailové adrese gdprhk@stratosauto.cz.


  Máte právo:

  • požadovat, abychom vám poskytli další údaje o používání vašich údajů,
  • získat přístup k vašim osobním údajům a požadovat poskytnutí kopie údajů, které jste nám poskytli,
  • získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a – pokud to bude technicky proveditelné - máte právo na předání těchto údajů jinému správci, a to bez překážek, pokud se zpracování vašich údajů zakládá na vašem souhlasu nebo smlouvě a dochází k němu automatizovanými prostředky,
  • požadovat, abychom aktualizovali jakékoliv nepřesnosti v údajích, které uchováváme,
  • požadovat, abychom vymazali veškeré údaje, které již nemůžeme zpracovávat ze zákonných důvodů,
  • v případě, že se zpracování zakládá na souhlasu, a ve vztahu k jakémukoliv přímému marketingu vzít zpět souhlas s účinností do budoucna, abychom konkrétní zpracování ukončili,
  • vznést námitku vůči jakémukoliv zpracování, včetně profilování,] na základě oprávněných zájmů ve vaší konkrétní situaci, ledaže naše důvody pro toto zpracování převáží újmu na vašich právech na ochranu údajů,
  • požadovat, abychom omezili, jak používáme vaše údaje, např. během šetření stížnosti. Vaše uplatnění těchto práv podléhá určitým výjimkám pro účely ochrany veřejného zájmu (např. prevence nebo odhalování trestné činnosti), našich zájmů (např. zachování právních výsad) nebo práv a svobod dalších osob. Pokud některá z těchto práv uplatníte, prověříme vaše oprávnění a budeme reagovat bez zbytečného prodlení, nejpozději však do jednoho měsíce. Ve složitých případech nebo v případě obdržení většího počtu žádosti může být tato lhůta prodloužena o další dva měsíce, o čemž vás budeme informovat.

  Pokud jste nespokojeni s naším používáním vašich údajů nebo naší reakcí na jakékoliv uplatnění těchto práv, můžete vznést stížnost u svého orgánu pro ochranu údajů.